НВО – VII клас

  Скъпи седмокласници, Съвсем скоро ще получите удостоверения за завършено основно образование и трябва да направите важен избор—къде да продължите да учите.  Изборът ви зависи от вашите желания и интереси, но не по-малко и от резултатите, с които  ще завършите VII клас. Предстои ви сериозно изпитание - национално външно оценяване по български език и литература и по математика. Необходимо е да знаете: Националното външно оценяване в края на прогимназиалния етап на основната степен на образование е по учебните предмети български език и литература (БЕЛ) и математика и измерва степента на постигане на отделните ключови компетентности в областта на български език и на математика, придобити в класовете от етапа. Изпитите при националното външно оценяване по БЕЛ и математика се провеждат под формата на тест и с резултатите от тях се осъществява приемането на ученици в VIII клас на места по държавния план-прием. Всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния чужд език. График за провеждане на НВО 2019: 15 юни 2020  - БЕЛ 17 юни 2020—Математика Обявявне на резултатите - до 29 юни Изпитите се провеждат в ОУ „Стефан Пешев“ За участие в изпита ще получите служебна бележка След обявяване на резултатите ще получите служебна бележка с оценките по БЕЛ и по математика. Пазете служебните бележки! Ще са ви необходими при подаване на документи за участие в приема след VII клас Пожелаваме ви успех! НАРЕДБА_10_за организация на дейностите в училищното образование НАРЕДБА 11  за оценяване на резултатите на учениците