Прием

Приемът в Основно училище “Стефан Пешев” се извършва съгласно ЗПУО и Наредба № 10 за дейностите в училищното образование. Записванията за всяка учебна година са на общо основание. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 1) Заявление до директора /по образец/ 2) Удостоверение за раждане /копие и оригинал за сравнение/ 3) Свидетелство за завършена подготвителна група или подготвителен клас – оригинал /за първи клас/ 4) Свидетелство за завършен IV клас – оригинал /за пети клас/ Обучението се извършва в дневна форма, общообразователни паралелки. Те дават богата обща култура, трайност и задълбоченост на знанията,формиране на нравствени ценности и гражданско поведение Днес се гордеем с постиженията на учениците си, които покоряват върховете на различните науки и печелят признание и награди. Те са благодарността за учителския труд,