Екип за подкрепа на личностно развитие


На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Екипната работа по случай на ученик е нова стъпка в образователната политика, насочена към индивидуализиране на обучението, подкрепата и цялостната грижа за детето или ученика в периода му на обучение толкова дълго, колкото е необходимо.

Велислава Тотева - Педагогически съветник
Павлина Сербезова - Ресурсен учител
Валя Колева - Психолог