Преподаватели

В  ОУ "Стефан Пешев" работи високо квалифициран екип от преподаватели, всички с висше образование. От 39 преподаватели 32-ма са с образователна степен магистър и 7 са бакалври. Преподавателите в училище непрекъснато работят за повишаване на квалификацията си, тъй като това гарантира високо качество на обучението.  9 учители са защитили ІІ клас-квалификация, 1 – ІІІ ПКС, 2-ма – ІV и 2-ма V ПКС.  Всички преподаватели във ОУ „Стефан Пешев” участваха в НП „Квалификация на педагогическите специалисти”.