Педагогически специалисти

В  ОУ "Стефан Пешев" работи високо квалифициран екип от преподаватели, всички с висше образование. От 56 педагогически специалисти 49 са с образователна степен магистър и 7 са бакалври. Преподавателите в училище непрекъснато работят за повишаване на квалификацията си, тъй като това гарантира високо качество на обучението.  9 учители са защитили ІІ клас-квалификация, 1 – ІІІ ПКС, 2-ма – ІV и 2-ма V ПКС.  

Български език и литература

Бистра Студенкова - главен учител
Недка Мичева - старши учител
Снежана Нанкова - старши учител